SIA ZLAUKTS KOMPĀNIJAS PRIVĀTUMA POLITIKA

Pamatojoties uz Personas datu aizsardzības regulu Nr.2016/679

Definīcijas:

 • Personas dati– ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts).
 • Personas datu apstrāde– ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.
 • Klients– fiziska persona (datu subjekts), kuru var tieši vai netieši identificēt, atsaucoties uz identifikatoru, izmantojot personas datus, kas atrodas personas datu apstrādes sistēmā.
 • Klienta “piekrišana”– ir jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei.
 • Pārzinis– ir fiziska vai juridiska persona, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus, ka arī sniedz pieeju personas datiem.
 • Pilnvarota persona– ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pārziņa vārdā apstrādā personas datus.
 • Sīkdatnes (cookies)– ir nelielas teksta datnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati), kas tiek izveidotas un saglabātas klienta ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot SIA Zlaukts kompānijas interneta vietnes (mājaslapas).
 • Leģitīmas intereses– SIA Zlaukts kompānijas leģitīmas intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu piedāvājums, ka arī ir juridiskais pamats ar noteikumu, ka datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības nav svarīgākas par kompānijas leģitīmajām interesēm. SIA Zlaukts kompānijai ir tiesības apstrādāt klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams, lai nodrošinātu savlaicīgu, kvalitatīvu, ērtu apkalpošanu. Ka arī SIA Zlaukts kompānijas iekšējo procesu izveidošanai un atbalstam, lai novērstu krāpšanu attiecībā uz SIA Zlaukts kompāniju.
 • Profilēšana– ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar fiziskās personas minētās personīgām vēlmēm: interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos. Profilēšana tiek veikta, lai piešķirtu bonusus, veidotu un sūtītu individuālus piedāvājumus, novēlējumus, kuri tiek piedāvāti tikai tiešā marketinga (biznesa mērķi) nolūkos un neradīs klientam tiesiskas sekas.

Personas datu apstrāde

SIA Zlaukts kompānija vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā klienta personas datus, pamatojoties uz Personas datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 un citiem LR spēkā esošiem normatīviem aktiem.
Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri pārvalda fizisko personu datu apstrādes sistēmu, SIA Zlaukts kompānija ievēro šādus principus:
1. SIA Zlaukts kompānija nodrošina likumīgu, godprātīgu personas datu apstrādi;
2. Saņemto personas datu apstrāde tiek veikta noteiktiem mērķiem;
3. Saņemtie personas dati ir adekvāti, atbilstīgie;
4. Saņemtie personas dati ir precīzi;
5. Saņemtie personas dati netiek saglabāti ilgāk nekā nepieciešams un tiek likvidēti sasniedzot noteikto mērķi;
6. SIA Zlaukts kompānija apstrādā personas datus ievērojot fizisko personu tiesības;
7. SIA Zlaukts kompānija nodrošina personas datus glabāšanu drošībā;
8. SIA Zlaukts kompānija nesniedz saņemtos personas datus citiem uzņēmumiem vai ārpus Eiropas Savienības ievērojot drošu, adekvātu aizsardzību, pamatojoties un ievērojot LR spēkā esošiem normatīviem aktiem un Personas datu aizsardzības regulu Nr.2016/679.

Privātuma politika

Privātuma politika attiecas uz ikviena klienta personas datu apstrādi un klientam piedāvāto pakalpojumu. Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā SIA Zlaukts kompānija vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā klienta personas datus. SIA Zlaukts kompānija nodrošina likumīgu, godprātīgu klienta personas datu apstrādi.

Personas datu apstrādes kategorijas

Personas datu kategorijas ir atkarīgas no klienta izmantotajiem pakalpojumiem un produktiem. SIA Zlaukts kompānija ir tiesīga apstrādāt šādas personas datu kategorijas:
  1. Dati, kurus klients pats paziņo SIA Zlaukts kompānijai;
  2. Vārds, uzvārds, dzimšanas datums;
  3. Korespondences adrese, telefona numurs, e-pasta adrese;
  4. Bankas dati;
  5. Komunikācijas dati. Informācija no e-pasta adreses – vēstules, kas ir saistīti ar klienta komunikāciju ar kompāniju;
  6. Sīkdatnes – dati par SIA Zlaukts kompānijas interneta vietnes apmeklēšanu;
  7. Ja klients nevēlas atļaut izmantot sīkdatnes, klients var to izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var būt ierobežota;
  8. Dati, laiks, interneta pārlūkošanas apjoms.
 • Personas datu apstrādes pamats

  1. Klienta piekrišana. Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu (subjekta piekrišana) personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts/atsaukts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot SIA Zlaukts kompānijai apstrādāt personas datus. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību vai saņemto pakalpojumu kvalitāti, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
  2. SIA Zlaukts kompānijas leģitīmas intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu piedāvājums. SIA Zlaukts kompānijai ir tiesības apstrādāt klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams, lai nodrošinātu savlaicīgu, kvalitatīvu, ērtu apkalpošanu. Ka arī SIA Zlaukts kompānijas iekšējo procesu izveidošanai un atbalstam.
  3. SIA Zlaukts kompānijas juridisko pienākumu izpilde. SIA Zlaukts kompānija ir tiesīga apstrādāt klienta personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, lai sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.
  4. Līguma noslēgšana un izpilde. Lai klientam sniegtu kvalitatīvus pakalpojumus un apkalpošanu, SIA Zlaukts kompānija apkopo un apstrādā noteiktus personas datus, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas vai jau noslēgtā līguma laikā.
  5. Sabiedrības interešu īstenošana vai oficiālo pilnvaru izpildīšana. SIA Zlaukts kompānija ir tiesīga apstrādāt personas datus. Šādos gadījumos pamats personas datu apstrādei ir iekļauts un aprakstīts normatīvajos aktos.
  6. Apstrādājot Klienta personas datus, SIA Zlaukts kompānija var veikt profilēšanu, lai piešķirtu bonusus, lai sūtītu automatizētus individuālus piedāvājumus, kuri tiek piedāvāti tikai biznesa nolūkos un neradīs klientam tiesiskas sekas.

  Nolūki personas datus apstrādāšanai

  1. Līguma noslēgšanai un izpildei ar klientu;
  2. Lai novērtētu klienta spēju pildīt līgumsaistības;
  3. Efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t.sk., klienta maksājumu un parādu administrēšanai;
  4. Tehniskā atbalsta nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem;
  5. Nozares attīstības veicināšanai un jaunu pakalpojumu piedāvājumam;
  6. Statistisko datu apstrādei un tirgus analīzes veikšanai.

  Personas datu iegūšana

  1. SIA Zlaukts kompānija iegūst klienta personas datus, kad klients:
   1. Pierakstās jaunumu saņemšanai no SIA Zlaukts kompānijas;
   2. Iegādājas un izmanto produktus vai pakalpojumus no SIA Zlaukts kompānijas;
   3. Piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;
   4. Apmeklē vai pārlūko SIA Zlaukts kompānijas interneta vietnes;
  2. SIA Zlaukts kompānija un to pilnvarotās personas, pamatojoties uz Personas datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 ir tiesīga apstrādāt klienta personas datus, kas ir saņemti no trešajām personām (piem., no līzinga kompānijas), ja klients tam ir piekritis;
  3. SIA Zlaukts kompānija un to pilnvarotās personas, pamatojoties uz Personas datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 ir tiesīga apstrādāt klienta personas datus, kas ir saņemti no klienta.

  Personas datu glabāšanas laikaposms

  SIA Zlaukts kompānija ir tiesīga apstrādāt un glabāt personas datus, kamēr:

  1. Kamēr nav atsaukta klienta piekrišana personas datu apstrādei;
  2. Nepieciešams termiņš SIA Zlaukts kompānijas leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;
  3. Personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts normatīvajos aktos;
  4. Ir spēkā līgumsaistības starp klientu un SIA Zlaukts kompāniju;
  5. Līdz personas datu izmantošanas mērķa sasniegšanai, kas noteikta  to saņemšanas brīdī.

  Personas datu koplietošana

  1. SIA Zlaukts kompānija sniedz klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ņemot vērā konkrētās situācijas objektīvus apstākļus;
  2. Nepieciešamības gadījumā SIA Zlaukts kompānija nodot klienta personas datus SIA Zlaukts kompānijas pilnvarotām personām, pamatojoties uz Personas datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 un/vai partneriem, aģentiem, pakalpojumu  piegādātājiem, kas iesaistīti klientam pasūtīto vai izmantoto produktu un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai un uzlabošanai;
  3. SIA Zlaukts kompānija ir tiesīga nodot klienta personas datus tiesībsargājošām iestādēm, citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma.

  Personas datu aizsardzība

  1. Lai aizsargātu klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, iznīcināšanas vai izpaušanas SIA Zlaukts kompānija pielieto mūsdienu tehnoloģijas, ievēro tehniskas un organizatoriskas prasības;
  2. SIA Zlaukts kompānija rūpīgi pārbauda visas pilnvarotās personas, partnerus, aģentus, pakalpojuma sniedzējus, kompānijas darbiniekus, kuri apstrādā klienta personas datus, ka arī izvērtē atbilstošu drošības pasākumu pielietošanu un personas datu glabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  3. SIA Zlaukts kompānija neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no SIA Zlaukts kompānijas (piem., klienta vainas un/vai nolaidības dēļ).

  Klienta tiesības

  1. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas un iebilst pret savu personas datu profilēšanu;
  2. Piekrišanas atsaukums neietekmē personas datu apstrādes likumību un/vai saņemto pakalpojumu kvalitāti, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma;
  3. Klientam ir tiesības labot visus rīcībā esošos personas datus par sevi;
  4. Klientam ir tiesības pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “Tikt aizmirstam”), sniedzot iesniegumu.
  5. Klientam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras ir saņēmušas informāciju par šo klientu;
  6. Klientam ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim (“datu pārnesamība”). Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko klients ir sniedzis SIA Zlaukts kompānijai, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības nepieciešams iesniegt rakstveida iesniegumu.

  THE PRIVACY POLICY OF THE SIA ZLAUKTS COMPANY

  Based on Regulation No 2016/679 on the protection of personal data

  Definitions:

  • Personal data refer to any information that applies to an identified or identifiable individual (data subject);
  • Processing of personal data refers to any activity or sets of activity related to personal data or sets of personal data, as conducted with or without automated resources; this applies to activities such as collecting, registering, organising, structuring, storing, adapting or transforming, recovering, reviewing, using, disclosing, sending, disseminating or otherwise making available, harmonising or combining, limiting, erasing or destroying data;
  • A client is an individual (data subject) who can be directly ir indirectly identified with a reference to the identifier, thus using personal data that are in the person’s data processing system;
  • “Agreement” by the client refers to any freely provided, specific, conscious and unambiguous statement about the desires of the subject, whereby the subject clearly confirms the subject’s approval of the processing of the relevant personal data;
  • The supervisor is a person or legal entity, agency or other structure which, whether alone or with others, determines the purposes and resources of personal data processing and also provides access to personal data;
  • An authorised person is an individual or legal entity, public institution, agency or other structure in the name of which personal data are processed;
  • Microdata (cookies) are small text data (related to visiting Websites), as established and stored in the client’s device (computer, tablet, mobile telephone, etc.) when visiting Sia Zlaukts Internet sites;
  • Legitimate interests refer to the interests of the Sia Zlaukts company about the provision of high-quality services, as well as the legal foundation for the rule that says that the interests, fundamental rights and fundamental freedoms of the data subject are not more important than those of the company. The Sia Zlaukts company reserves the right to process personal data to the extent that is objectively needed and sufficient to ensure timely, high-quality and comfortable services, as well as to establish and support internal processes at the company so as to avoid any fraud in relation to same;
  • Profiling refers to any automated personal data processing that is manifested as the use of the data so as to evaluate specific personal aspects related to the person, particularly in terms of analysing or forecasting aspects related to the personal desires of said person: interests, trustworthiness, behaviour, location or movement, with the profiling being conducted to award bonuses, establish and distributed individual offers, as well as to transmit messages that are offered only for the purpose of direct marketing (business goals) and create no legal consequences for the client.

  Processing of personal data

  The Sia Zlaukts company collects, processes, stores, copies, erases and protects the personal data of clients on the basis of Regulation No 2016/679 on the protection of personal data, as well as other normative acts that are in force in the Republic of Latvia. In accordance with existing laws related to the data processing system for individuals, the Sia Zlaukts company observes the following principles: 1. The lawful and honest processing of personal data; 2. The processing of personal data that have been received for specific purposes; 3. Ensuring that the received personal data are adequate and appropriate; 4. Ensuring that the received personal data are precise; 5. Ensuring that the data are not stored longer than necessary and are erased when the goal has been achieved; 6. Ensuring that the rights of individuals are observed when processing personal data; 7. Ensuring that the personal data are stored safely; 8. Guaranteeing that the personal data shall not be shared with other companies or outside of the European Union, always observing secure and adequate protection on the basis of an in line with existing laws in Latvia, as well as Regulation No 2016/679 on the protection of personal data.

  Privacy policy

  The privacy policy applies to the processing of each client’s personal data, as well as to the services that are provided to the client. The policy provides information about how Sia Zlaukts collects, processes, stores, copies, erases and protects the client’s personal data. Sia Zlaukts always ensures the lawful and honest processing of personal data.

  Categories of personal data processing

  Categories of personal data depend on the services and products used by the client, with Sia Zlaukts having the right to process the following categories of personal data:

   1. Data which the client submits to the Sia Zlaukts company;
   2. Name, surname, birthdate;
   3. Address, telephone number and E-mail address;
   4. Bank data;
   5. Communications data including information from E-mails or letters related to the client’s communication with the company;
   6. Microdata about visits to the Websites of the Sia Zlaukts company;
   7. Should the client wish to ban the use of microdata, that can be done in browser settings, but in that case access to the site may be limited;
   8. Dates, times and time spent on the Internet.

  Foundations for the processing of personal data

  1. Agreement from the client, with the client, as the subject of personal data providing agreement (subject’s agreement) to the collection and processing of personal data for specific purposes, with said agreement being based on free will and a personal decision that can be made or withdrawn at any moment, thus allowing Sia Zlaukts to process personal data. Where agreement is withdrawn, that shall in no way affect the lawfulness of the processing or the quality of received services that are based on agreement before the withdrawal.
  2. The legitimate interests of the Sia Zlaukts company that ensure the offer of high-quality services, with the company reserving the right to process personal client data to the extent that is objectively necessary and sufficient to ensure timely, high-quality and comfortable services, as well as to establish and support internal processes at the company.
  3. The legal obligations of the company in that SIA Zlaukts has the right to process personal client data to satisfy legal requirements and to provide answers to lawful requests for information from state and local government agencies.
  4. The conclusion and implementation of the agreement means that the Sia Zlaukts company correlates and processes certain data that are collected before the agreement is concluded or during the term of the agreement so as to provide high-quality services to the client.
  5. Implementing public interests or implementation of official authority means that Sia Zlaukts has the right to process personal data, and in such cases the foundation for the processing of personal data is included in and described by normative acts.

  Reasons for the processing of personal data

  1. To conclude and implement the agreement with the client;
  2. To evaluate the ability of the client to satisfy contractual obligations;
  3. To ensure effective management of cashflows, including client payments and administration of debts;
  4. To provide technical support in relation to services that are offered;
  5. To facilitate the development of the sector and make new service offers;
  6. To process statistical data and engage in market analysis.

  Obtaining personal data

  1. The Sia Zlaukts company obtains personal data when the client:
   1. Signs up for receiving news from the company;
   2. Purchases and uses products and services from the company;
   3. Takes part in competitions, lotteries or surveys;
   4. Visits the company’s Websites;
  2. The Sia Zlaukts company and its authorised representatives have the right to process personal client data that are received from third parties (e.g., a leasing company) if the client has agreed to this, and this is done on the basis of Regulation No 2016/679 on the protection of personal data.
  3. The Sia Zlaukts company and its authorised representatives have the right to process personal client data that are received from the client, doing so on the basis of Regulation No 2016/679 on the protection of personal data.

  The amount of time for keeping personal data

  The Sia Zlaukts company has the right to process and keep personal data until:
  1. The client has withdrawn the right to process his or her data;
  2. There has been a necessary deadline for the implementation and protection of the company’s legitimate interests;
  3. The deadline for keeping personal data is indicated in normative acts;
  4. Contractual obligations between the client and Sia Zlaukts expire;
  5. The goals of using personal data are finished, as specified at the time when the goals were received.
 • Joint use of personal data

  1. The Sia Zlaukts company provides a client’s personal data only at the necessary and sufficient level in accordance with legal requirements and taking into account the objective circumstances of the specific situation;
  2. Where necessary, Sia Zlaukts transfers personal data to authorised representatives of the company, doing so on the basis of Regulation No 2016/679, and/or to partners, agents or service providers involved in ensuring and improving the quality of goods or services ordered or used by the client;
  3. The company has the right to transfer client data to law enforcement institutions and other state or local government institutions if required to do so by law or after the request for information from the relevant institution.

  Protection of personal data

  1. The Sia Zlaukts company uses modern technologies and takes into account technical and organisational requirements to protect the personal data of clients from unauthorised access, as well as accidental loss, destruction or disclosure of the data;
  2. The company carefully examines all authorised persons, partners, agents, service providers and company employees who process personal client data, also evaluating the use of appropriate security steps and storage of personal data in accordance with legal requirements;
  3. The company bears no responsibility for any unauthorised access to personal data and/or the loss of personal data if that does not depend on the company (e.g., the client’s fault and/or negligence).

  Rights of the client

  1. The client has the right to withdraw the right to receive commercial announcements at any time, as well as to object to the profiling of his or her data;
  2. This withdrawal does not influence the lawfulness of the processing of personal data and/or the quality of received services, as based on the agreement before the withdrawal;
  3. The client has the right to amend all personal data about himself or herself that are at the company’s disposal.
  4. The client has the right to demand the erasing or limiting of the processing of personal data that is no longer necessary in accordance with the reasons why it was collected and processed after the request was submitted (the “right to be forgotten”).
  5. The client has the right to obtain information about individuals or legal entities that have received information about the client.
  6. The client has the right to receive or transfer his or her personal data to another data supervisor (“transferability of data”), this right including only those data which the client has provided to the company on the basis of his or her approval or agreement and if the processing is automated; written requests must be submitted to receive the aforementioned rights.